Tytuł projektu: „Walka z nadwagą i otyłością w klasach IV - VI szkół podstawowych”

Nr projektu: RPLU.11.02.00-06-0036/17

Termin realizacji projektu: od 2018-03-01 do 2020-02-29

Celem projektu jest zwiększenie świadomość w zakresie ryzyka, jakie niesie za sobą nadwaga i otyłość
oraz nabycie wiedzy w zakresie przeciwdziałania tym problemom, wśród 6000 uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu WL,
dzięki kompleksowej interwencji edukacyjno-zdrowotnej, w okresie do 29 lutego 2020 roku.

Wartość projektu: 1 592 784,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 353 866,40 PLN

Projekt jest realizacją Programu profilaktyki nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV – VI SP z terenu WL na lata 2017 – 2020.
Wsparcie dla uczniów klas IV-VI SP z terenu województwa lubelskiego będzie zapewnione poprzez:
badania diagnostyczne, zajęcia z edukacji zdrowotnej, zajęcia z dietetyki, psychologii oraz zajęcia praktyczne rozwijające aktywność ruchową.
Każdy uczestnik projektu, u którego zostanie stwierdzona nadwaga/otyłość będzie miał zapewnione indywidualną konsultację z dietetykiem.
Dietetyk przeprowadzi wywiad z opiekunem ucznia dot. m. in. czynników socjo-demograficznych, stanu zdrowia, historii żywienia i aktywności fizycznej.
Na koniec projektu każdy uczestnik otrzyma skrypt z realizacji poszczególnych etapów projektu oraz zestaw do samodzielnego wykonywania ćwiczeń
(piłka gimnastyczna, skakanka, mata do ćw.)

Planowane efekty m.in.:
- 3300 osób zagrożonych ubóstwem wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie;
- 50 wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu;
- 6000 osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS;
- 40 osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 11: Włączenie społeczne
Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne

REGULAMIN PROJEKTU

Powrót do strony głównej